2024 ജനുവരി 15| ജനുവരി 31 ഫെബ്രുവരി 15| ഫെബ്രുവരി 29| മാർച്ച് 15| മാർച്ച് 31

2023

ജനുവരി 15 | ജനുവരി 31| ഫെബ്രുവരി 15 | ഫെബ്രുവരി 28 |   മാർച്ച്‌ 15മാർച്ച് 30ഏപ്രിൽ 15 |  ഏപ്രിൽ 30മെയ് 15|  മെയ് 30| ജൂൺ 15| ജൂൺ 30| ജൂലൈ 15| ജൂലൈ 30|  ആഗസ്റ്റ് 15|  ആഗസ്റ്റ് 30|  സെപ്തംബർ 15| സെപ്തംബർ 30  ഒക്ടോബർ 15|  ഒക്ടോബർ 30|  നവംബർ 15|  നവംബർ 30| ഡിസംബർ 15  ഡിസംബർ 31  
2022
 ജനുവരി 15ജനുവരി 31ഫെബ്രുവരി 15| ഫെബ്രുവരി 28| മാർച്ച് 15 | മാർച്ച് 31ഏപ്രിൽ 15ഏപ്രിൽ 30മേയ് 15| മേയ് 31ജൂൺ 15ജൂൺ 30ജൂലൈ 15| ജൂലെെ 31| ആഗസ്റ്റ് 15 ആഗസ്റ്റ് 31| സെപ്തംബർ 15| സെപ്തംബർ 30| ഒക്ടോബർ 31| നവംബർ 15| നവംബർ 30| ഡിസംബർ 15| ഡിസംബർ 31
2021
ജൂൺ 15ജൂൺ 30ജൂലൈ 15ജൂലൈ 31| ആഗസ്റ്റ് 15| ആഗസ്റ്റ് 31| സെപ്തംബർ 15| സെപ്തംബർ 30ഒക്ടോബർ 15| ഒക്ടോബർ 31|  നവംബർ 15| നവംബർ 30ഡിസംബർ 15| ഡിസംബർ 31|