1.വീട്ടുമുറ്റത്തെ ഫലസമ്പത്ത്   HOUSEHOLD FRUIT PLANTS
2.ജൈവകൃഷിക്ക് വളക്കൂട്ടുകളും ,കീട-കുമിൾ നാശിനികളും  BIO MANURE AND BIO PESTICIDES
3.പപ്പായ കൃഷിയിലേക്കൊരു ചുവടുവെയ്പ്പ്  PAPPAYA CULTIVATION
4.എലിപ്പനി  LEPTOSPIROSIS / WEIL'S DISEASE
5.അക്വാപോണിക്സ്  AQUAPONICS
6.ആടുവസന്ത  Peste des Petits Ruminants(PPR)
7.കിഴങ്ങുവർഗ്ഗ വിളകൾ Tuber Crops
8.കന്നുകാലികൾക്ക് ഒരു ദിവസം വേണ്ട ഖരാഹാരം   Daily Ration for Dairy Cattle
9.കുളമ്പു രോഗം  Foot and Mouth Disease
10.ജൈവ പച്ചക്കറിക്കൃഷി  Organic Vegetable Farming
11,ക്ഷീര സ്വാന്തനം -സമഗ്ര ക്ഷീര കർഷക ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി  Ksheera Swanthanam-Comprehensive Insurance For Insurance for Dairy Farmers
12.പേവിഷബാധ  Rabies
13.പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിനോട് പാഷനാകാം  Passion Fruit
14.കന്നുകാലികൾക്ക് ഒരു ദിവസം വേണ്ട ഖരാഹാരം  Daily Ration for Dairy Cows
15.തേനൂറും വിഭവങ്ങൾ Honey Dishes
16.കേരള ക്ഷീര കർഷക ക്ഷേമനിധി   Kerala Ksheera Karshaka Kshema Nidhi
17.കരിമീൻ  Pearl Spot
18.നാവൂറും ചക്ക വിഭവങ്ങൾ   Jack Fruit Dishes
19.മാവിന്റെ കീടങ്ങളെ തുരത്താം  Pest Control for Mango Trees
20.കോഴിവളർത്തൽ നഴ്സറി പരിപാലനം  Egger Nursery Management
21.കൃഷി ചെയ്യാം കക്കയും ചിപ്പിയും Clam and Mussel Farming
22.അരുമപ്പക്ഷികളുടെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണം  Health Care for Pet Birds
23.അകിടുവീക്കവും ശുദ്ധമായ പാലുൽപ്പാദനവും  Mastitis and Clean Milk Production
24.ആരോഗ്യത്തിന് ഫെർമെന്റഡ് പൽ ഉത്പന്നങ്ങൾ  Fermented Milk Products for Health
25.ഐസ്ക്രീമിനെ  അടുത്തറിയാം  Know more about Icecream